منوهای عمودی سایت
اطلاعات خواسته شده را بدقت تکمیل کنید.
* ضروری
* نوع وسیله :
حداقل یک مورد را انتخاب کنید.
شرکت تولید کننده بال :
کلاس بال :
سال ساخت بال :
شرکت تولید کننده هارنس :
نوع هارنس :
سال ساخت هارنس :
شرکت تولید کننده چتر کمکی :
نوع چتر کمکی :
سال ساخت چتر کمکی :
شرکت تولید کننده کلاه ایمنی :
متعلقات :
متعلقات دیگر و توضیحات :
تعمیر شدگی :
:
اگر تعمیر شدگی دارد اینجا توضیح دهید.
تصویر بال :
تصویر ارسالی نباید از ۵۰۰ کیلوبایت بیشتر باشد. (فرمت JPG)
تصویر بال :
تصویر ارسالی نباید از ۵۰۰ کیلوبایت بیشتر باشد. (فرمت JPG)
تصویر هارنس :
تصویر ارسالی نباید از ۵۰۰ کیلوبایت بیشتر باشد. (فرمت JPG)
تصویر دیگر متعلقات :
تصویر ارسالی نباید از ۵۰۰ کیلوبایت بیشتر باشد. (فرمت JPG)
تصویر دیگر متعلقات :
تصویر ارسالی نباید از ۵۰۰ کیلوبایت بیشتر باشد. (فرمت JPG)
* نام و نام خانوادگی :
* شهر :
* تلفن همراه :
قیمت پیشنهادی (تومان) :